Coronavirus

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona ­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona ­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den. Alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halve meter ­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.